Privacybeleid

Privacystatement

Als Get Yessed BV beschikking krijgt over uw persoonsgegevens, dan behandelen we deze gegevens in overeenstemming met dit Privacystatement.

Get Yessed BV vindt het beschermen van de persoonsgegevens van haar websitebezoekers en kandidaten, zelfstandig ondernemers en zakelijke relaties heel belangrijk.

Daarom worden persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

In dit Privacystatement komen de volgende onderwerpen aan bod:

 1. Wie wij zijn
 2. Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen
 3. Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen
 4. Welke persoonsgegevens wij verzamelen
 5. Met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen
 6. Verwerken wij persoonsgegevens buiten Nederland?
 7. Uw rechten
 8. Beveiliging
 9. Bewaartermijn van persoonsgegevens
 • Technische vragen
 • Vragen, opmerkingen en klachten
 • Wijzigingen
 1. Wie wij zijn

Get Yessed BV is gevestigd aan de Mosterdzoom 72, 1541 NP, Koog aan de Zaan en is) ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de AVG voor de verwerkingen van persoonsgegevens die in dit Privacystatement worden beschreven.

Dit Privacystatement is van toepassing op vrijwel alle gegevensverwerkingen van Get Yessed inclusief de gegevensverwerkingen die plaatsvinden via de website van Get Yessed. Dit betreft de volgende website:

getyessed.nl

 1. Wanneer wij persoonsgegevens verzamelen

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij verzamelen onder andere op de volgende manieren persoonsgegevens:

 • wanneer u onze website bezoekt,
 • wanneer u uw gegevens achterlaat op onze website,
 • wanneer u uw gegevens aan u verstrekt via email of telefonisch,
 • wanneer u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze activiteiten en/of dienstverlening,
 • wanneer u contact hebt met een medewerker van GetYessed;
 • of in het kader van een zakelijke relatie met GetYessed.
 1. Waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 1. Voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken en uitwisselen van informatie over en ten behoeve van de dienstverlening en overige activiteiten van GetYessed.
 2. Voor de beoordeling van de geschiktheid en de beschikbaarheid van werkzoekenden en kandidaten, werknemers en zelfstandig ondernemers, ivm de bemiddeling tot een werkaanbod of een opdracht,
 3. In het kader van een overeenkomst met de werkzoekende/werknemer/zelfstandig ondernemer.Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van (een) eventuele arbeidsovereenkomst(en), stageovereenkomst dan wel overeenkomst van opdracht.
 1. In het kader van een overeenkomst met de opdrachtgever.Voor de voorbereiding, totstandkoming, uitvoering en beëindiging van overeenkomsten met opdrachtgevers voor werving, selectie, terbeschikkingstelling (en/of inhuur) van werkzoekenden en kandidaten, werknemers en zelfstandig ondernemers.
 1. Voor training, opleiding en andere vormen van loopbaanbegeleiding en persoonlijke ontwikkeling.
 2. In verband met de ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.
 3. Om te informeren over het management, het (doen) verzorgen van interne controle, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 4. Wet- en regelgeving.Voor identificatie, bestrijding van fraude, verzorging van interne controle en bedrijfsveiligheid, aanvragen subsidies, afdrachtverminderingen, premievrijstellingen en/of premiekortingen en overige wet en regelgeving. Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van één of meerdere van de volgende juridische grondslagen.
 1. De uitvoering van een overeenkomst
 2. Het voldoen aan een wettelijke verplichting
 3. Gerechtvaardigd belang
 4. Uw toestemming
 1. Welke persoonsgegevens wij verzamelen

Get Yessed kan onderstaande persoonsgegevens van u verwerken als u werkzoekende, kandidaat, werknemer, zelfstandig ondernemer of een zakelijke relatie bent van Get Yessed. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat wij de beschikking hebben over uw juiste en relevante gegevens.

 

Websitebezoeker

 • Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres
 • Uitsluitend noodzakelijke en vrijwillig mee ingestemde cookie- en soortgelijke gegevens
 • Op onze website of sociale mediaaccount vrijwillig gepubliceerde gegevens (via sociale netwerken, reactie bij een blog, et cetera)
 • Via onze website vrijwillig ingevulde of achtergelaten gegevens (via een contactformulier etc)

Werknemer en zelfstandig ondernemer 

Indien u voor Get Yessed of haar opdrachtgevers werkt/heeft gewerkt, kan Get Yessed onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan
 • Gegevens over beschikbaarheid
 • Andere gegevens die van belang zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften
 • Nationaliteit, BSN-nummer & identiteitsbewijs, werkvergunning
 • Communicatie

Voor een meer specifiek overzicht van uw persoonsgegevens, kunt u vragen om inzage via info@getyessed.nl

Zakelijke relatie

Get Yessed verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen, zoals medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en referenten. We kunnen de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties verwerken:

 • Zakelijke contactgegevens
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van evenementen of bijeenkomsten
 1. Met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen

Get Yessed kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, leveranciers en onderaannemers die namens Get Yessed diensten verlenen of opdrachten uitvoeren (verwerkers), overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. Ook verstrekken wij gegevens in gevallen waarin wij daartoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Get Yessed is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Get Yessed, sluit Get Yessed met een dergelijke derde een verwerkingsovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven eisen voldoet.

 1. Verwerken wij u gegevens buiten Nederland?

Uw persoonsgegevens zullen nietworden doorgegeven buiten Nederland.

 1. Uw rechten

U beschikt als betrokkene over de volgende rechten:

 • Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verzameld hebben;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Nogmaals, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij wettelijk bevoegd zijn om niet aan uw verzoek te voldoen;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geheel of gedeeltelijke geautomatiseerde besluitvorming. GetYessed maakt op dit moment geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthouder;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Het intrekken van uw toestemming werkt niet met terugwerkende kracht, het intrekken van toestemming is enkel van toepassing op toekomstige verwerkingen.

GetYessed kan een verzoek weigeren indien:

 • op het verzoek een afwijzingsgrond van toepassing is; en/of
 • het verzoek onvoldoende specifiek is; en/of
 • uw identiteit niet met redelijke zekerheid kan worden vastgesteld; en/of
 • het verzoek volgt binnen een onredelijke tussenpoos na een eerder verzoek of anderszins een misbruik van een van deze rechten inhoudt. Een interval van 6 maanden of minder zal over het algemeen beschouwd worden als een onredelijke tussenpoos.
 1. Beveiliging

GetYessed doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. GetYessed heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligingen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassingen of bekendmaking. Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen zijn van misbruik, wordt u verzocht om contact met ons op te nemen via info@getyessed.nl 

 1. Technische informatie

De websites van GetYessed verzamelen automatisch bepaalde informatie over de (apparaten van) bezoekers van onze websites, zoals bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)- adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, datum en tijd van toegang tot de website, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina’s van de website die u heeft bezocht en de informatie die u heeft bekeken, informatie over het type apparaat wat u gebruikt voor uw bezoek aan de site, de geo-locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt of downloadt van de website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de website en systeembeheerder, en om de kwaliteit en effectiviteit van de website te verbeteren.

10.Bewaartermijn van persoonsgegevens

GetYessed bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit Privacystatement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen.

11.Vragen, opmerkingen en klachten 

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Get Yessed, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Get Yessed via info@getyessed.nl

 1. Wijzigingen GetYessed kan om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de websites van GetYessed. Deze versie is geldig vanaf 01-05-2019.
Schuiven naar boven